STTCơ sở giáo dụcDomainUser TK quản trị mớiMật khẩu
1Trường TH Vĩnh Sơnhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thvinhson52546401Demo@123
2Trường PTDTNT TH & THCS Vĩnh Kimhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-th-thcsvinhkim52546601Demo@123
3Trường TH & THCS Vĩnh Hòahttps://edu.viettel.vn/binhdinh-th-thcsvinhhoa52546602Demo@123
4Trường TH Vĩnh Hảohttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thvinhhao52546405Demo@123
5Trường TH Vĩnh Hiệphttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thvinhhiep52546404Demo@123
6Trường TH Vĩnh Thịnhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thvinhthinh52546408Demo@123
7Trường TH Vĩnh Quanghttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thvinhquang52546407Demo@123
8Trường TH Thị Trấn Vĩnh Thạnhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-ththitranvinhthanh52546406Demo@123
9Trường TH & THCS Vĩnh Thuậnhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-th-thcsvinhthuan52546603Demo@123
10Trường PTDTBT THCS Vĩnh Sơnhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-ptdtbtvinhson52546505Demo@123
11Trường THCS Vĩnh Hảohttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcsvinhhao52546502Demo@123
12Trường THCS Vĩnh Hiệphttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcsvinhhiep52546501Demo@123
13Trường THCS Vĩnh Quanghttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcsvinhquang52546507Demo@123
14Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Thạnhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcsthitranvinhthanh52546503Demo@123
15Trường THCS Huỳnh Thị Đàohttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshuynhthidao52546504Demo@123