Khối THCS:

http://ybshare.com/download/dq4nbutb2f

 

Khối Tiểu học:

http://ybshare.com/download/kxnfcqmuei

 

Khối Mầm non:

http://ybshare.com/download/xmkdiidkgl

 

Giáo Viên Các Cấp tải mục này để có giấy phép Sử Dụng trong phần mềm GADT

Link tải giấy phép giáo viên để demo:

http://ybshare.com/download/67d7jlzijh